Groot-Ammers, 13 november 2020

Beste gemeenteleden,

De ontwikkelingen rondom de besmettingscijfers blijven onzeker. Vorige week zagen we een daling van de besmettingscijfers, de afgelopen dagen zien we helaas dat de cijfers weer toenemen. Dit betekent dat we nog steeds met beperkingen te maken hebben.

Hierbij een korte update rondom de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn.

Gemeentezang

De adviezen van de overheid zijn aangepast en daarom is het met de huidige bezoekersaantallen mogelijk om in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM in de diensten te zingen. We willen hiermee voorzichtig omgaan en niet de grenzen opzoeken, daarom zingen we vanaf komende zondag alleen de laatste psalm of lied als gemeente. De voorzangers zullen de overige psalmen en liederen zingen.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel alle psalmen en liederen meezingen. Jongens en meiden daarom nogmaals de oproep om lekker mee te zingen in de diensten!

Een speciale oproep voor onze jeugd!

We nodigen jullie uit om de diensten bij te wonen en elkaar zo in en rondom de diensten te kunnen ontmoeten. Jullie mogen zonder aanmelding de diensten bijwonen. Maak daar gebruik van!

Kinderoppas tijdens de kerkdiensten

Tijdens de morgendienst is de crèche open. Ook wanneer u thuis meeluistert mag en kunt u uw kinderen naar de crèche brengen. Meld via het opgave formulier op de website dat u gebruik wil maken van de kinderoppas. Bij geen aanmeldingen is de crèche niet open.

Overige kerkelijke activiteiten

In deze tijd van zoveel beperkingen zijn we dankbaar dat wij de mogelijkheden hebben om elkaar als gemeente in kleine kring te kunnen ontmoeten. We nodigen u jullie van harte uit om van de geboden mogelijkheden gebruik te maken!

Laten we hopen en bidden dat de besmettingscijfers spoedig afnemen en de beperkingen rondom de erediensten en andere gemeentelijke activiteiten minder worden.

Hartelijke groet,

De Kerkenraad

Groot-Ammers, 16 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen dinsdag (13/10) maakte het kabinet de nieuwe maatregelen bekend om de nog steeds snel oplopende besmettingscijfers terug te dringen. Ook binnen onze gemeente hoorden we de afgelopen week van een aantal besmettingen. In de spoedwet voor de coronamaatregelen is een uitzondering gemaakt voor kerken. Premier Mark Rutte riep kerkbesturen dinsdag op daar geen gebruik van te maken. “Niet alles hoeft, wat formeel mag”. Als kerkenraad voelen wij ons geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen in het belang van de samenleving en om op een verantwoorde wijze de kerkdiensten doorgang te kunnen laten vinden. Het kabinet presenteerde dinsdag ook de coronaroutekaart. Daarmee is voor de lange termijn duidelijk op grond van welke criteria regionale bestuurders maatregelen moeten treffen. Of omgekeerd wanneer mogen bestuurders versoepelen als het beter gaat. Hierbij worden vier risiconiveaus gehanteerd oplopend naar de hoogte van de besmettingscijfers: 1. Waakzaam, 2. Zorgelijk, 3 Ernstig, 4 Zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal besmettingen per week per 100.000 inwoners.

Kerkdiensten

In dit schrijven willen wij u duidelijkheid geven over de criteria die wij hanteren om te bepalen welke maatregelen wij nemen voor de kerkdiensten. In navolging van het kabinet hebben wij een routekaart opgesteld voor onze kerkdiensten. Hierin stemmen wij onze maatregelen af op het risiconiveau wat van toepassing is. Het risiconiveau baseren we op het aantal positieve testen binnen de gemeente Molenlanden. Daarnaast houden we ook rekening of er, voor zover bekend, sprake is van besmettingen binnen ons dorp en onze kerkelijke gemeente. Op vrijdagavond bepalen we welk risiconiveau van toepassing is en passen we zo nodig het aantal toegestane bezoekers aan. Indien er aanleiding toe is kunnen we op het laatste moment alsnog een besluit nemen om af te schalen.

Onderaan dit bericht zijn de risiconiveaus en de geldende maatregelen voor onze kerkdiensten weergegeven.

Concreet betekent dit dat voor komende zondag (18 oktober) Risiconiveau 4: Zeer Ernstig van toepassing is.

De eerdere afspraken blijven ook nu van toepassing. U mag de dienst alleen bijwonen wanneer u zich hiervoor hebt aangemeld. Wanneer u klachten heeft die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met COVID-19 (Corona) (verkoudheid, koorts, moeheid) is het NIET toegestaan om een dienst bij te wonen.

We gaan volgens onderstaande routekaart werken om u zo duidelijkheid te geven waarop wij baseren welke maatregelen van toepassing zijn. De komende weken zullen we dit evalueren en bepalen of we deze werkwijze vasthouden of dat bijstelling nodig is.

Kinderoppas tijdens de kerkdiensten

Tijdens de morgendienst is de crèche open. We horen van ouders met jonge kinderen dat het niet eenvoudig is om thuis mee te luisteren en gelijker tijd de zorg voor de kinderen te hebben. Ook wanneer u thuis meeluistert mag en kunt uw kinderen naar de crèche brengen.

Overige kerkelijke activiteiten

Op dit moment zijn we nog bezig om samen met de beheerders van de kerkelijke gebouwen te kijken of en hoe wij op een verantwoorde manier Catechisaties, verenigingen, Bijbelkringen etc. zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Deelnemers aan deze activiteiten zullen via de leiding van betreffende activiteit worden geïnformeerd.

Bij alle activiteiten geldt bij binnenkomst en vertrek dat mondkapjes moeten worden gedragen voor personen ouder dan 12 jaar.

Ten slotte

Het blijft voor ons als kerkenraad een biddend zoeken om in deze tijden van onrust en toenemende besmettingen de juiste en verantwoorde beslissingen te nemen. Wij vragen of u biddend om ons en onze gemeente heen blijft staan!

Wij beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben. Het is ingrijpend en verdrietig dat we als gemeente al zo’n lange periode niet of slechts zeer beperkt samen kunnen komen. We willen u graag bemoedigen en kracht toe wensen om vol te blijven houden! Laat het ons gezamenlijk gebed zijn dat aan deze beperkingen spoedig een einde mag komen in het vertrouwen dat het God is die zijn gemeente bouwt en in standhoudt!

Wanneer u vragen heeft of wilt reageren dan kunt u contact opnemen met Laurens Mourik, hij is namens de kerkenraad contactpersoon voor vragen rondom de coronamaatregelen. Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van het aantal besmettingen binnen onze gemeente vragen wij om bij een positieve coronatest dit aan ons door te geven. Bij voorkeur reacties of positieve testen doorgeven per e-mail naar l.mourik@hotmail.com , wanneer mailen niet mogelijk is kunt u bellen naar 06-51854831.

Hartelijke groet,

De Kerkenraad

Groot-Ammers, 9 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat minister Grapperhaus deze week in overleg met het CIO een advies heeft uitgebracht om het aantal bezoekers in kerkdiensten zoveel mogelijk te beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) per kerkdienst, niet te zingen in de dienst en de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.

Als kerkenraad begrijpen wij dat, met het oog op de oplopende besmettingscijfers, extra zorgvuldigheid is geboden om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Daarom nemen wij het advies van de minister uiterst serieus.

Afgelopen woensdag hebben wij als kerkenraad in een ingelaste vergadering gesproken over hoe wij de intentie van het advies zo goed mogelijk kunnen vertalen naar onze lokale situatie. Voor alle duidelijkheid het betreft een advies van de minister en geen wet! Door af te wijken van het advies handelen wij niet onrechtmatig of in strijd met de wet.

In deze brief informeren wij u over ons besluit en wat onze overwegingen zijn geweest om tot dit besluit te komen. We houden de situatie continu in de gaten en dat betekent dat we ook als de ontwikkelingen dat vragen een aanpassing moeten doen op zaterdagavond.

Regels voor de diensten op 11 oktober

Wij hebben besloten om op DV zondag 11 oktober het aantal bezoekers te beperken tot maximaal 90 (exclusief betrokkenen bij de dienst). In de morgendienst hopen twaalf leden van onze gemeente openbare belijdenis van het geloof te doen. De gemeentezang zal verzorgd worden door de voorzangers. We maken in de morgendienst één uitzondering voor het toezingen van de groep nieuwe belijdende leden door de gemeente.

U mag de dienst alleen bijwonen wanneer u zich hiervoor hebt aangemeld. Omdat we het aantal bezoekers nu terugbrengen tot 90, krijgt u nog een bericht of u zondag bij de dienst aanwezig kunt zijn.

Wij vragen u om bij het binnen lopen naar uw zitplaats en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Wanneer u zit hoeft u deze niet te dragen!

Wanneer u klachten heeft die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met COVID-19 (Corona) (verkoudheid, koorts, moeheid) is het NIET toegestaan om een dienst bij te wonen.

Waarom volgen wij deze lijn?

Wij hebben de beschikking over een grote kerk met een zeer goed functionerende luchtafzuiging. De afgelopen periode kwamen we samen met ongeveer 200 mensen. Met dit aantal, inclusief gemeentezang, voldeden we aan de richtlijnen van het RIVM. Op grond van de tot op heden bekende feiten was het besmettingsrisico bijna nihil en is er geen aanleiding om het aantal toegestane bezoekers terug te brengen of de gemeentezang af te schaffen. Tegelijkertijd zien wij ook dat de landelijke besmettingscijfers zorgelijk toenemen en wij willen als kerkenraad hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden het een onjuist signaal wanneer wij als kerk doen of er niets aan de hand is en het advies van de minister volledig negeren. Daarom hebben wij het besluit genomen om het aantal toegestane bezoekers te beperken tot maximaal 90 en de gemeentezang door voorzangers te laten doen. Hiermee blijven wij zeer ruim onder de richtlijnen van het RIVM. In het advies van de minister is geen rekening gehouden met het maximaal aantal toegestane bezoekers in relatie tot de grootte van het gebouw. Als kerkenraad hebben wij bij het bepalen van het aantal bezoekers hier nadrukkelijk wel naar gekeken. Onze kerk heeft de beschikking over ruim 700 zitplaatsen. Met minder dan 100 aanwezigen (inclusief betrokkenen bij de dienst) is er dus sprake van een zeer beperkte bezetting.

Wij denken dat wij met het genomen besluit recht doen aan de intentie van het advies van minister Grapperhaus om het risico op besmettingen te beperken en ook onze verantwoordelijkheid als kerkenraad nemen om binnen de beperkingen toch zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid bieden om een dienst fysiek bij te kunnen wonen.

Wat zijn de afspraken voor de diensten na zondag 11 oktober?

Omdat de ontwikkelingen rondom de besmettingscijfers onvoorspelbaar zijn vinden wij het niet verantwoord om voor langere termijn besluiten te nemen. Volgende week zullen wij als kerkenraad op basis van de dan beschikbare informatie een besluit nemen of de afspraken voor 11 oktober ook gelden voor de volgende zondag(en) of dat we deze bij zullen stellen. Wij zullen u via de website informeren over het genomen besluit.

We blijven het systeem van aanmelden via de website hanteren op de reguliere wijze. Het aantal toe te wijzen zitplaatsen passen we aan naar het aantal dat we op dat moment verantwoord achten.

Ten slotte

U zult begrijpen dat het voor ons als kerkenraad niet eenvoudig is om tussen vele en soms sterk uiteenlopende meningen zowel binnen als buiten de kerk tot een besluit te komen. Wij hopen dat u ons het vertrouwen geeft en biddend om ons heen wilt blijven staan om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om de eenheid en de onderlinge liefde binnen de gemeente te bewaren.

Wanneer u vragen heeft of wilt reageren dan kunt u contact opnemen met Laurens Mourik, hij is namens de kerkenraad contactpersoon voor vragen rondom de coronamaatregelen. Bij voorkeur reacties per e-mail naar l.mourik@hotmail.com , wanneer mailen niet mogelijk is kunt u bellen naar 06-51854831.

Blijf juist in deze tijd ook naar elkaar omzien!

Hartelijke groet,

De Kerkenraad

Updates coronavirus 3 oktober 2020

Update met betrekking tot het coronavirus
Opnieuw gebeurt er veel om ons heen. De tijd is onzeker nu de berichtgeving rondom het Covid-19 virus zich snel opvolgt. Als kerkenraad worden we daarom opnieuw voor veel vragen gesteld. Wat kan wel of niet doorgaan? Of in welke vorm? Allereerst moeten we (opnieuw) beseffen dat alles afhankelijk is van Hem Die hemel en aarde regeert. Bidt u daarom mee om in die afhankelijkheid wijsheid te mogen ontvangen en de juiste beslissingen te nemen? Als kerkenraad nemen we voortdurend beslissingen over de eredienst en het werk in de gemeente. We beseffen dat het door de huidige dynamiek niet altijd eenduidig overkomt en ook niet altijd alles insluit. Wel is het goed om richting u te benadrukken dat we er geen geheimen op nahouden bij beslissingen. Ook is nooit de insteek om grenzen op te zoeken. Steeds weer wegen we meerdere aspecten af. Om er een paar te noemen: overheidsregels, aantal besmettingen in de omgeving en (kerkelijke)gemeente, stijging hiervan, gebouw (ventilatie, reproductiegetal en besmettingsrisico). Dit alles geen week van te voren, maar doorlopend. Daarbij proberen we zoveel mogelijk ook de balans tussen gevoel en ratio te bewaren. Dit alles betekent dat iets tot vlak voor aanvang nog zou kunnen wijzigen. In dit alles mogen we biddend omhoog zien op Christus en luisteren naar Zijn stem die we het allermeest gehoorzaam moeten zijn.

Vanaf zondag 4 oktober
Gezien het huidige oplopende aantal besmettingen en omdat in onze veiligheidsregio categorie ‘zorgelijk’ wordt gehanteerd’ lijkt het ons verstandig als kerkenraad om vanaf D.V. zondag 4 oktober in de eredienst alleen de coupletten na de preek te zingen. De coupletten voor de preek zullen door de voorzangers worden gezongen. We zijn dankbaar dat zij hiertoe bereid zijn. Doordat we aanzienlijk minder zingen in de eredienst en ook korter in de kerk zijn als we gezongen hebben (alleen de korte tijd na de preek) is het risico op besmetting erg klein. Daarbij zijn we dankbaar voor de grote inhoud van het kerkgebouw en de goede ventilatietechniek. Op deze manier hopen wij dat een ieder mag ervaren, zowel met verstand als met gevoel, dat het in de kerk veilig is en blijft. Boven dit alles blijft het gebed om Gods bescherming. Hij is de hemelse Dokter die onze gezondheid bewaren kan en genezing aan deze wereld geven kan. Wij willen u uitnodigen Zijn aangezicht te zoeken om herstel van wat ‘normaal’ is!

Het moderamen van de hervormde gemeente,
Brokking, Dekker, Meijer, Stolk, Verboom

Richtlijnen voor kerkdiensten in juli

Hierbij een aantal richtlijnen op een rij:

 • Wanneer u/jij coronaklachten meent te hebben, dan graag thuisblijven.
 • Buiten en in de kerk graag 1,5 meter afstand houden van elkaar, behalve als gezin.
 • Bij binnenkomst onder de toren staan er ontsmettingsapparaten.
 • Kerkgangers worden door de kosters naar de plaatsen begeleid.
 • Er is de mogelijkheid tot toiletgang tijdens de eredienst.
 • Mede met het oog op bijzondere erediensten merken we het beroep van predikant aan als contactberoep (i.v.m. handoplegging, waarbij de predikant vooraf wel de handen reinigt).
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren. Van 13-18 jaar wel afstand bewaren tot volwassenen.
 • Vanaf zondag 5 juli zijn er 4 voorzangers.
 • Vanaf zondag 12 juli zingen we alleen de slotzang (volg de berichtgeving in de Zaaier voor verdere informatie over het zingen)
 • De collecten blijven voorlopig via de digitale weg lopen. Wel is er de mogelijkheid tot een vrijwillige gave bij de uitgang in de blokken voor de zendingsbussen.
 • Bij het uitgaan wordt de kerk via beide zijdeuren verlaten.
 • Na een eredienst wordt het kerkgebouw zo goed mogelijk gereinigd.
 • Het RIVM-advies, dat mensen uit de risicogroepen (m.n. ouderen boven de 70 jaar) beter geen kerkdiensten kunnen bezoeken, is per 1 juli ingetrokken.

Kerkdiensten

Vanaf 1e Pinksterdag willen we verder uitbreiden naar 30 mensen in de kerk. De gemeente wordt gevraagd om zich voor komende weken per mail of telefonisch vóór de zaterdag op te geven bij de scriba, die zal n.a.v. de opgaves een zo goed mogelijke indeling maken, waarbij een ieder aan de beurt zal komen. U/jij ontvangt daarvan van de scriba terugkoppeling.

Voor deze diensten wordt de gemeente i.v.m. de coronadreiging gevraagd om in de kerk niet mee te zingen, maar u mag bijv. wel meeneuriën met de voorzangers. De voorzangers zullen de gemeentezang leiden. We hopen overigens dat thuis het zingen wel wordt voortgezet. Verder merken we hier voor de duidelijkheid nog op dat er nog geen crèche is in juni, maar we streven ernaar dat er vanaf D.V. juli wel weer crèche is.

Protocol voor de kerkgang

Vanaf 1e Pinksterdag hopen we met 30 mensen de dienst bij te wonen. Om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Bij verkoudheid, benauwdheid of koorts, blijf thuis;
 • Houd overal 1,5 meter afstand (zowel binnen als buiten);
 • Via de toren komt u de kerk in. Daar staan ontsmettingsmiddelen, vooraf graag uw handen ontsmetten; u neemt uw jas mee de kerk in, want er wordt geen gebruikt gemaakt van de kapstokken/garderobe;
 • U kunt plaatsnemen in de kerk, de koster zal aanwijzingen geven zodat we ook in het gebouw de 1,5 meter afstand waarborgen;
 • Wanneer u vanuit de hal via de rechterdeur naar binnengaat, dan verlaat u de kerk aan het einde van de dienst via de deuren rechtsvoor. Gaat u vanuit de hal links naar binnen, dan verlaat u de kerk via de deuren linksvoor;
 • Zorg bij het verlaten van de kerk, ook voor de 1,5 meter afstand;
 • Ventilatie is belangrijk, de raampjes zullen tijdens de dienst open staan. Dit geldt ook voor de achterdeuren van de kerk. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende aanvoer is van frisse en zuivere lucht. Het is dus mogelijk kouder in de kerk dan u gewend bent, houdt hier rekening mee;
 • De kosters zullen ervoor zorgen dat de kerk voor aanvang en na afloop van de dienst goed geventileerd wordt;
 • Het toilet is niet toegankelijk;
 • De banken, deurknoppen, etc. zullen na elke dienst worden gereinigd.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Groot-Ammers, zaterdag 4 april

Betreft: kerkbezetting i.v.m. het coronavirus.

Gelet op de laatste berichtgeving en concretisering van minister Grapperhaus om de kerkbezetting naar het minimum terug te brengen hebben we besloten om hierin de minister (lees: overheid) te volgen. De richtlijn is nog steeds maximaal 30 personen voor een kerkdienst, wij hadden dit al teruggebracht naar 20. We wilden de grenzen niet opzoeken. Tot nog toe hebben we altijd de richtlijnen van de overheid gevolgd. Daarom zullen we dat ook nu doen. Concreet betekent dit dat de komende diensten tot nader orde gehouden zullen worden met 6 personen: predikant, ouderling, diaken, organist, koster en beeldtechnicus.

We vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in onze beslissing.

We hopen en bidden dat we goed en gezond door deze moeilijke periode heenkomen. Dat God ons beschermt. Dat Zijn spreken wordt gehoord in deze dingen. We zien uit naar het moment dat we de kerkdiensten weer met samen met elkaar in de kerk kunnen volgen.

Vriendelijke groet,

Het moderamen van de hervormde gemeente Groot-Ammers,

(Brokking/Dekker/Meijer/Stolk/Verboom)

Groot-Ammers, vrijdag 3 april

Betreft: Opgeven voor deelname aan kerkdiensten i.v.m. het coronavirus.

Gelet op de adviezen van de overheid en het RIVM en in evaluatie op de kerkdiensten van afgelopen zondagen deelt het moderamen van onze hervormde gemeente u het volgende mee voor de komende zondag:

 1. Voor de komende zondag zullen we een aantal aan van ca. 20 kerkgangers in de leeftijd t/m 64 jaar aanhouden.
 2. Wij willen vragen om hen die een keer naar de kerk willen zich voor de kerkdienst op te geven bij scriba A.P. Brokking. Tel: 0184-661972. E-mail: scriba@hervormdegemeentegrootammers.nl. Wij willen u daarom vragen zich voor 09.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de zondag op te geven. Wanneer u aangeeft naar de kerk te willen, dan wordt u ingedeeld. Indien dit niet gaat op de komende zondag, dan komt u vanzelf op de lijst terecht en dan zal u bij één van de volgende zondagen worden ingedeeld. Voor het opgeven geldt het principe: Wie het eerste zich opgeeft, die zal als eerste worden ingedeeld voor deelname aan de kerkdienst. Bovenstaande geldt ook voor de dienst op Goede Vrijdag.

Hierbij zij extra opgemerkt: Het exacte aantal kerkgangers zal op zaterdag worden vastgesteld. De situatie verandert snel en daarom kan het nodig zijn ook het aantal kerkgangers bij te stellen. Dit kan zelfs betekenen dat de dienst beperkt wordt tot alleen de drie ambten, koster, organist en iemand voor beeld/geluid.

 1. Om zoveel mogelijk gemeenteleden gelegenheid te geven om de kerkdienst een keer bij te wonen, zal de kerkenraad minimaal aanwezig zijn. De predikant met de beide ambten van één ouderling en één diaken.
 2. Elke woensdagavond zal er een bezinningsmoment zijn om 20.00 door de predikant of pastoraalmedewerker. Dit is evenals de zondagse diensten te volgen via internet of kerkradio. Komende week zal dit bezinningsmoment op de woensdag niet doorgaan omdat de commissie van de stille week de bezinningsmomenten zal gaan verzorgen. (maandag t/m donderdag vanaf 19.15 uur). Ook te volgen via internet of kerkradio
 3. Het moderamen zal na elke zondag evalueren of het goed verloopt. Eventuele suggesties voor die evaluatie mag u na de zondag aandragen bij scriba A.P. Brokking.
 4. Wij zijn blij met de collecteopbrengsten die digitaal binnen komen. Vanaf deze week zal, tot nader order, niet meer in de kerk gecollecteerd worden, dit omdat het maar om een beperkt aantal mensen gaat die de diensten bij kunnen wonen en daardoor kunnen doneren en omdat de kerkrentmeesters steeds meer moeilijkheden ondervinden om het contante geld bij de banken in te leveren.

Adviezen aan kerkgangers

 1. Wij willen kerkgangers vragen om in de kerk verspreidt in de kerk te gaan zitten. Denk daarbij aan minimaal 2 meter afstand. Dit geldt zowel in de lengte als in de breedte. Let erop dat er minimaal vier banken is tussen u en degene die voor u zit. Gaat ook niet aan de rand van de bank zitten, mensen die u voorbijlopen komen dan binnen 1,5 u voorbij (de kosters zullen u hierbij indien nodig adviseren)
 2. Wij willen u vragen via de toreningang de kerk in te komen en de kerk na de dienst weer te verlaten.
 3. Wij willen u vragen gedoseerd de kerk binnen te lopen en na afloop weer gedoseerd weg te lopen, dus niet strak achter elkaar, maar ook dan met de richtlijn van 2 meter ertussen.
 4. Bij thuiskomst uit de dienst is het verstandig om uw handen te wassen.
 5. Wanneer u last hebt van verkoudheid, hoesten of griep willen we u vragen uzelf en uw gezinsleden in acht te nemen en thuis mee te leven.

Tot slot

Het is ons verlangen dat we met bovenstaande overwegingen zoveel mogelijk rechtdoen aan de doorgaande dienst van de HEERE en de voorzorg voor de gezondheid van (kwetsbare) gemeenteleden. Het betreft al met al een zeer unieke situatie. Toch zien wij terug op zegenrijke diensten afgelopen zondag. De HEERE wil ook in deze lijdenstijd de lijdende Christus aan ons voorhouden als enige Weg tot redding en behoud.

Vriendelijke groet,

Het moderamen van de hervormde gemeente

(Brokking/Dekker/Meijer/Stolk/Verboom)

Groot-Ammers, vrijdag 27 maart

Betreft: Opgeven voor deelname aan kerkdiensten i.v.m. het coronavirus.

Gelet op de adviezen van de overheid en het RIVM en in evaluatie op de kerkdienst van zondag 22 maart heeft het moderamen van onze hervormde gemeente het volgende besloten voor de komende zondag:

 1. We hechten heel veel waarde aan de samenkomsten, maar we moeten ons ook aan de richtlijnen houden die steeds worden aangescherpt. Voor de komende zondag zullen we een aantal aan van ca. 20 kerkgangers in de leeftijd t/m 64 jaar aanhouden. We horen ook andere geluiden van nog minder mensen. We zijn gezegend met een groot kerkgebouw, dus we denken dat we in onze kerk verantwoord voldoende uit elkaar kunnen gaan zitten. De collectant zal ook niet meer aanwezig zijn. Bij de uitgang krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Wij houden voor de leeftijd de richtlijn aan van het RIVM dat men vanaf 65 jaar onder de groep kwetsbare ouderen valt.
 2. Wij willen vragen om hen die een keer naar de kerk willen zich voor de kerkdienst op te geven bij scriba A.P. Brokking. Tel: 0184-661972. E-mail: scriba@hervormdegemeentegrootammers.nl. Wij willen u daarom vragen zich voor 09.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de zondag op te geven. Wanneer u aangeeft naar de kerk te willen, dan wordt u ingedeeld. Indien dit niet gaat op de komende zondag, dan komt u vanzelf op de lijst terecht en dan zal u bij één van de volgende zondagen worden ingedeeld. Voor het opgeven geldt het principe: Wie het eerste zich opgeeft, die zal als eerste worden ingedeeld voor deelname aan de kerkdienst.

De scriba zal u in de loop van de zaterdag (voor 18.00 uur) voorafgaand aan de zondag bericht geven of u in de kerk wordt verwacht. Wanneer u een keer de kerkdienst hebt bijgewoond, zult u pas weer aan de beurt zijn wanneer er geen opgaves zijn van anderen die nog niet zijn geweest.

Hierbij zij extra opgemerkt: Het exacte aantal kerkgangers zal op zaterdag worden vastgesteld. De situatie verandert snel en daarom kan het nodig zijn ook het aantal kerkgangers bij te stellen. Dit kan zelfs betekenen dat de dienst beperkt wordt tot alleen de drie ambten, koster, organist en iemand voor beeld/geluid.

 1. Om zoveel mogelijk gemeenteleden gelegenheid te geven om de kerkdienst een keer bij te wonen, zal de kerkenraad minimaal aanwezig zijn. De predikant met de beide ambten van één ouderling en één diaken.
 2. Elke woensdagavond zal er een bezinningsmoment zijn om 20.00. Dit is evenals de zondagse diensten te volgen via internet of kerkradio.
 3. Het moderamen zal na elke zondag evalueren of het goed verloopt. Eventuele suggesties voor die evaluatie mag u na de zondag aandragen bij scriba A.P. Brokking.

Adviezen aan kerkgangers

 1. Wij willen kerkgangers vragen om in de kerk verspreidt in de kerk te gaan zitten. Denk daarbij aan minimaal 2 meter afstand. Dit geldt zowel in de lengte als in de breedte. Let erop dat er minimaal drie banken is tussen u en degene die voor u zit. (de kosters zullen u hierbij adviseren)
 2. Wij willen u vragen via de toreningang de kerk in te komen en de kerk na de dienst weer te verlaten.
 3. Wij willen u vragen gedoseerd de kerk binnen te lopen en na afloop weer gedoseerd weg te lopen, dus niet strak achter elkaar, maar ook dan met de richtlijn van 2 meter ertussen.
 4. Bij thuiskomst uit de dienst is het verstandig om uw handen te wassen.
 5. Wanneer u last hebt van verkoudheid, hoesten of griep willen we u vragen uzelf en uw gezinsleden in acht te nemen en thuis mee te leven.

Tot slot

Het is ons verlangen dat we met bovenstaande overwegingen zoveel mogelijk rechtdoen aan de doorgaande dienst van de HEERE en de voorzorg voor de gezondheid van (kwetsbare) gemeenteleden. Het betreft al met al een zeer unieke situatie. Toch zien wij terug op zegenrijke diensten afgelopen zondag. De HEERE wil ook in deze lijdenstijd de lijdende Christus aan ons voorhouden als enige Weg tot redding en behoud.

Vriendelijke groet,

Het moderamen van de hervormde gemeente

(Brokking/Dekker/Meijer/Stolk/Verboom)

Groot-Ammers, donderdag 19 maart

Betreft: Opgeven voor deelname aan kerkdiensten i.v.m. het coronavirus.

Gelet op de adviezen van de overheid en het RIVM, en in evaluatie op de kerkdienst van zondag 15 maart heeft het moderamen van onze hervormde gemeente het volgende besloten voor de komende zondag:

1. De samenkomsten zullen de komende zondag in zeer sterk afgeslankte vorm worden gehouden. Gelet op de sterk benadrukte adviezen om niet in grote groepen bij elkaar te komen, houden wij voor de komende zondag een aantal aan van ca. 40 kerkgangers in de leeftijd t/m 64 jaar. Wij houden voor de leeftijd de richtlijn aan van het RIVM dat men vanaf 65 jaar onder de groep kwetsbare ouderen valt.

Overigens is er voor jonge kinderen van hen die zondag naar de kerk komen geen crèche.

2. Wij willen vragen om hen die een keer naar de kerk willen zich voor de kerkdienst op te geven bij scriba A.P. Brokking. Tel: 0184-661972. E-mail: scriba@hervormdegemeentegrootammers.nl. Wij willen u daarom vragen zich voor 09.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de zondag op te geven. Wanneer u aangeeft naar de kerk te willen, dan wordt u ingedeeld. Indien dit niet gaat op de komende zondag, dan komt u vanzelf op de lijst terecht en dan zal u bij één van de volgende zondagen worden ingedeeld. Voor het opgeven geldt het principe: Wie het eerste zich opgeeft, die zal als eerste worden ingedeeld voor deelname aan de kerkdienst.

De scriba zal u in de loop van de zaterdag (voor 18.00 uur) voorafgaand aan de zondag bericht geven of u in de kerk wordt verwacht. Wanneer u een keer de kerkdienst hebt bijgewoond, zult u pas weer aan de beurt zijn wanneer er geen opgaves zijn van anderen die nog niet zijn geweest.

Hierbij zij extra opgemerkt: Het exacte aantal kerkgangers zal op zaterdag worden vastgesteld. De situatie verandert snel en daarom kan het nodig zijn ook het aantal van 40 kerkgangers bij te stellen. Dit kan zelfs betekenen dat de dienst beperkt wordt tot alleen de drie ambten, koster, organist en iemand voor beeld/geluid.

3. Om zoveel mogelijk gemeenteleden gelegenheid te geven om de kerkdienst een keer bij te wonen, zal de kerkenraad minimaal aanwezig zijn. De predikant met de beide ambten van één ouderling en één diaken.

4. Wij beseffen dat het voor hen die 65 jaar en ouder zijn erg moeilijk is om nu niet naar de kerkdiensten te kunnen. U bent wellicht vergroeid met de kerk van Groot-Ammers. Wij beseffen dat deze unieke situatie daarom ook voor u teleurstelling kan geven. Dit is moeilijk voor u. Wij willen er hierin zo goed mogelijk voor u zijn. Als u graag extra gesprek of uitleg wilt, dan willen wij u vragen contact op te nemen met wijkouderling, pastoraal medewerker of predikant. Samen Bijbellezen of bidden via de telefoon behoort ook tot de mogelijkheden.

5. Nu tal van gemeentelijke activiteiten komen te vervallen zal er als tegemoetkoming op de komende woensdagavonden om 20.00 vanuit de kerk een moment zijn van bezinning. Dit is evenals de zondagse diensten te volgen via internet of kerkradio.

6. Indien in de komende weken het overheidsadvies wijzigt, dan is het ook goed mogelijk dat deze richtlijnen wijzigen. Houd daarvoor ook de website van de kerk actief in de gaten.

7. Het moderamen zal na elke zondag evalueren of het goed verloopt. Eventuele suggesties voor die evaluatie mag u na de zondag aandragen bij scriba A.P. Brokking.

Adviezen aan kerkgangers

1. Wij willen kerkgangers vragen om in de kerk ruim uit elkaar te gaan zitten. Denk daarbij aan minimaal 1,5-2 meter afstand. Dit geldt zowel in de lengte als in de breedte. Let erop dat er minimaal een bank is tussen u en degene die voor u zit.

Als gezin mag je natuurlijk wel naast elkaar zitten.

2. Wij willen u vragen zoveel mogelijk verspreid door de hele kerk te zitten. De kosters zullen ook papieren neerleggen die helpen voor het innemen van uw plaats.

3. Wij willen u vragen via de toreningang de kerk in te komen en de kerk na de dienst weer te verlaten.

4. Wij willen u vragen gedoseerd de kerk binnen te lopen en na afloop weer gedoseerd weg te lopen, dus niet strak achter elkaar, maar ook dan met de richtlijn van 1,5-2 meter ertussen.

5. Bij thuiskomst uit de dienst is het verstandig om uw handen te wassen.

6. Wanneer u last hebt van verkoudheid, hoesten of griep willen we u vragen uzelf in acht te nemen en thuis mee te leven.

Tot slot

Het is ons verlangen dat we met bovenstaande overwegingen zoveel mogelijk rechtdoen aan de doorgaande dienst van de HEERE en de voorzorg voor de gezondheid van (kwetsbare) gemeenteleden. Het betreft al met al een zeer unieke situatie. Toch zien wij terug op zegenrijke diensten afgelopen zondag 15 maart. De HEERE wil ook in deze lijdenstijd de lijdende Christus aan ons voorhouden als enige Weg tot redding en behoud. We hebben in deze coronatijd het hoofd hoopvol opwaarts te heffen tot Hem. Hij wandelt over de golven en zegt temidden van de onstuimigheid: ‘Ik ben het. Wees niet bevreesd!’ (Joh. 6:20) Dankbaar zijn we dan ook dat die goede Christus-boodschap via de digitale weg op zovele plekken mag doordringen.

Vriendelijke groet,

Het moderamen van de hervormde gemeente

(Brokking/Dekker/Meijer/Stolk/Verboom)

Klokken luiden (update 17/03/20)

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om drie woensdag en (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook de hervormde kerk van Groot-Ammers zal aan deze oproep gehoor geven en de (nood)klok luiden.

Verdere berichtgeving rondom het coronavirus. (16/03/2020)


Afgelopen zondag 15 maart is het één en ander in de kerk afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Deze afkondigingen zetten we hieronder nog eens onder elkaar, zodat u/jij dit helder hebt.


Wat niet doorgaat

Op dit moment zijn alle activiteiten van het gemeenteleven -buiten de kerkdiensten om- opgeschort. Dit betekent o.a. het volgende:
* De ouderenmiddag van dinsdag 17 maart gaat niet door.

* De mannenvereniging van woensdag 18 maart gaat niet door.

* De Avondmaalsbezinning van donderdag 19 maart gaat niet door.

* De viering van het Heilig Avondmaal in de kerk en in de Hof van Ammers op zondag 22 maart gaat niet door.

* De Bijbelavond van donderdag 26 maart gaat niet door. (dit werd overigens niet afgekondigd)

Wat jeugdwerk betreft:
* De Zondagsschool, de catechisaties, de belijdeniscatechese, voortgezette kring, de kinderclub, tienerclub, jeugdclub gaan in de komende weken niet door.

In geval van vragen kunnen jongeren contact opnemen met de betrokken leiding van bijv. de clubs.

Bezoekwerk

Wat betreft het reguliere bezoekwerk van de wijkouderlingen zal dit worden opgeschort. Wanneer er bezoek stond gepland dan zal dit worden afgebeld.

Het bezoek van pastoraal medewerker en predikant staat tijdelijk op een lager pitje. In geval van pastorale situaties die naar uw indruk van belang zijn, kunt u uiteraard gerust contact opnemen. Telefonisch pastoraat of videopastoraat horen wel tot de mogelijkheden.

Kerkdiensten

Naar aanleiding van zondag 15 maart zal de kerkenraad deze week evalueren hoe we het de komende zondagen verder vormgeven.

We zijn we erg dankbaar voor de technische mogelijkheden die er zijn.

Over de concrete invulling voor de komende weken, kunt u het laatste nieuws vinden op de website.

Collecten

De kerkenraad hecht er belang aan dat de diaconale doelen waarvoor wij collecteren niet geconfronteerd worden met lagere inkomsten omdat we als gemeente niet op de normale wijze bij elkaar kunnen komen gedurende de coronacrisis. Daarom zullen de kerkrentmeesters zolang deze periode duurt ervoor zorgen dat de collecteopbrengst van elke diaconale collecte wordt aangevuld tot het normale niveau.

Dit geldt eveneens voor de zendingsbussen.

Om de kosten die de kerkrentmeesters hiervoor maken te dekken verzoeken wij de gemeenteleden een gift over te maken op de rekening van de kerkrentmeesters. Tevens zal er hiervoor een inhaalcollecte worden gehouden zodra wij als gemeente weer op normale wijze bij elkaar kunnen komen.

Verantwoordelijkheid (extra informatie bij de afkondigingen)

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt u zich wenden tot het moderamen van de kerk. Het moderamen is het dagelijkse bestuur van onze hervormde gemeente en houdt hieromtrent nauw contact met elkaar. Wij willen u/jou vragen voor de rust en de eenheid van inkomende berichten om zich tot het moderamen te richten via scriba A.P. Brokking.

 

Groot-Ammers, 13 maart 2020


Betreft: Kerkdiensten in verband met het Coronavirus


Geliefde gemeenteleden,

Gelet op de adviezen van de overheid, het RIVM en de landelijke kerk (PKN) heeft het moderamen van onze hervormde gemeente Groot-Ammers uit voorzorg het volgende besloten:

 1. We zijn dankbaar dat er via de digitale weg en de kerkradio veel mogelijkheden zijn om de kerkdiensten te bekijken en/of te beluisteren.
 2. De samenkomsten zullen D.V. aanstaande zondag 15 maart 2020 en in ieder geval ook de zondagen van 22 en 29 maart 2020 (de richtlijn is vanuit de overheid t/m 31 maart) in zeer sterk afgeslankte vorm worden gehouden.
 3. De erediensten zullen in ieder geval komende zondag alleen (samen met de hun bijbehorende gezinnen/echtgenoten) door kerkenraadsleden, collectanten, koster(s), filmteam en organist(en) worden bijgewoond. Wellicht zijn er ook enkelen aanwezig die deze berichtgeving niet hebben vernomen. We houden een aantal aan van ca. 60 kerkgangers. Wij willen u dan ook vragen om zoveel mogelijk thuis mee te luisteren/mee te kijken.
 4. Mede met het oog op de kwetsbare groep van 65+ (leeftijdsgrens die door het RIVM wordt aangegeven), willen wij onze 65+-ers zoveel mogelijk stimuleren thuis mee te luisteren/mee te kijken. Indien u geen internet of kerkradio hebt, kunt u per omgaande contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester P.J. Stolk (0184 663956).
 5. Wat betreft de collecten. De collecten zijn zondag voor de Kerk en voor het Onderhoudsfonds Gebouwen. U mag uw gift overmaken op: NL55 RABO 0323 5025 04t.n.v. CVK HG Groot-Ammers. Ook willen we u wijzen op het gemakkelijk geven via de website. Klik op deze link.
 6. Dit betekent ook dat op D.V. zondag 22 maart het Heilig Avondmaal zowel in de kerk als in de Hof van Ammers niet zal worden bediend. Tevens gaat daarmee ook het Avondmaals-bezinningsuur van D.V. 19 maart niet door.
 7. Zoals het er nu naar uit ziet zal er in de Hof van Ammers waarschijnlijk zondag de mogelijkheid zijn om mee te kijken, maar wij willen benadrukken dat dit alleen voor de bewoners van de Hof is. Wij adviseren bewoners van de Hof de richtlijnen van de Hof zelf aan te houden.
 8. Er zal zondag geen crèche zijn, i.v.m. weinig kinderen. De zondagsschool zal zondag wel doorgaan. Aangezien kinderen een minder kwetsbare groep zijn. Tevens zullen ook de catechisaties doorgang vinden, omdat ook de scholen open blijven.
 9. De Ammerse Ontmoetingsbrunche gaat niet door komende zondag. Ook de ouderenmiddag van D.V. dinsdag 17 maart zal niet doorgaan.
 10. Houd ondertussen de website van onze kerkelijke gemeente in de gaten voor up-to-date informatie, want per dag kunnen er aanvullende richtlijnen zijn. In de komende Zaaier volgt er ook meer berichtgeving.

We merken dat dit coronavirus velen verwart. Tegelijkertijd spreekt de Heere. Hij laat ons merken dat we kwetsbaar zijn. Als mensen hier op aarde hun onmacht ervaren en de controle missen, mogen wij als christelijke gemeente onze handen vouwen en met verootmoediging onze toevlucht zoeken bij de Heere alleen. ‘Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.’ (Ps. 50:15)

Vriendelijke groet,

Het moderamen van de hervormde gemeente

(Brokking/Dekker/Meijer/Stolk/Verboom)