Profielschets te beroepen predikant Herv. Gemeente Groot-Ammers

Dit profiel is opgesteld met het oog op het beroepingswerk naar aanleiding van het vertrek van Ds. J.W. Verboom.

Groot-Ammers heeft één predikantsplaats. De predikant wordt ondersteund door de pastoraal medewerker voorzien van preekbevoegdheid, ds. Jongejan. Het betreft ondersteuning in pastorale taken (crisispastoraat, stervensbegeleiding), meditaties, begrafenissen en catechese.

Prioriteit heeft de prediking, die voluit trinitarisch dient te zijn, naar Schrift en belijdenis. Woordverkondiging staat centraal. Het Woord laat mensen hun nood kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door Jezus Christus. Het is belangrijk om dit in eigentijdse woorden te vertolken.

We zijn op zoek naar een predikant met een levende geloofsrelatie met de Drie-enige God, een bidder, die onze gemeente voorgaat in haar verduidelijking en verankering van de identiteit. Die door zijn persoon, in preken en optreden, verbindend werkt.
Iemand die gemeenteleden, die verbonden zijn met de vertrouwde insteek niet vervreemdt, maar tegelijkertijd bereid is, om aan de hand van Bijbelse waarden de jonge generatie te helpen om in deze turbulente tijd hun plaats in te nemen in onze gemeente.
Een predikant die met een gezonde nieuwsgierigheid de ontwikkelingen van de wereld volgt en hierop anticipeert.

De gemeente leent zich in beginsel minder goed voor een kandidaat of voor een predikant die ‘af wil bouwen’. Daarvoor is de gemeente te groot van omvang. Een specifieke voorkeur voor leeftijd is er echter niet.

Bij voorkeur een predikant met eigen gezin c.q. iemand die zich kan inleven in gezinssituaties.

De Hervormde Gemeente van Groot-Ammers is een traditionele bondsgemeente, waarin de volle breedte van onze kerk te vinden is. De gemeente is een betrokken actieve gemeente, maar die wel geleid en toegerust dient te worden. De predikant zal dan ook mede vorm moeten geven aan vormings- en toerustingswerk.

De gemeente telt momenteel zo’n 1525 leden.